KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
19.4.2018 14:49 | Indikator.ba
Poziv za dostavljanje ponuda za otkup sekundarnih sirovina-otpadnog željeza
19.4.2018 14:46 | Indikator.ba
Nabavka radova sanacije ulica i puteva
19.4.2018 14:40 | Indikator.ba
Ponovljen Javni poziv za dostavljanje ponuda za izradu tehničkih dokumentacija za adaptacije Skladišta gotovih proizvoda i objekta Praone bačava u ...
19.4.2018 14:39 | Indikator.ba
Јavni poziv za dostavljanje ponuda za godišnji ugovor za izvođenje usluge na izradi projektne dokumentacije za potrebe ’’Rafinerije nafte Brod’’
19.4.2018 14:38 | Indikator.ba
Javni poziv za dostavljanje ponuda radi izbora najpovoljnijeg ponuđača za isporuku mjerača protoka sa integrisanom mjernom blendom za potrebe ...
19.4.2018 14:37 | Indikator.ba
Obavještenje o produženju roka za dostavljanje ponuda prema Javnom pozivu broj: 2970-18 - Nabavka ručnog alata u kolicima za potrebe "Rafinerija ulja ...
19.4.2018 14:36 | Indikator.ba
Bravarsko zavarivački radovi na sanaciji rezervoara 71 S-48 prema Defektažnoj listi br. 556/18
19.4.2018 11:00 | Indikator.ba
KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJ TRŽNICA BREZA- 2.ponov.
19.4.2018 07:15 | Indikator.ba
Javni poziv za učešće u treninzima, projekti drvne biomase
18.4.2018 16:24 | Indikator.ba
Nabavka usluga ljekarskog pregleda radnika Tenderska dokumentacija na: http://www.elprenos.ba/PDF_Tender/JN-A2-06-06-18.pdf
18.4.2018 16:23 | Indikator.ba
Postprodukciona podrška i održavanje SAP ERP sistema Tenderska dokumentacija na: http://www.elprenos.ba/PDF_Tender/JN-OP-07-18.PDF
18.4.2018 16:10 | Indikator.ba
Javni poziv za dostavljanje ponuda radi izbora najpovoljnijeg ponuđača za isporuku rasprskavajućih membrana – specifikacija 0318T/18
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Prijem državnog službenika u Uredu Vlade Federacije BiH za europske integracije
Prijem rukovodećeg državnog službenika u Stručnoj službi Vlade ZDK
Poništenuje - Voditelj Jedinice za suzbijanje akcidentnih situacija
JAVNI POZIV za dostavljanje prijedloga projekata za izradu Strategije razvoja općine Breza za period
Poziv za usluge u šumarstvu od 19.04.2018. - ŠG 'Zelengora'
Poziv za usluge u šumarstvu od 19.04.2018. - ŠG 'Treskavica'
Plan nabavki ŠG 'Vučevica' za 2018. godinu 19.04. strana 1
Plan nabavki ŠG 'Vučevica' za 2018. godinu 19.04. strana 2
Prodaja drvnih sortimenata, ŠG Gradiška
Izbor osiguravajuće kuće za vršenje usluge osiguranja robe i imovine "OPTIMA Grupa" d.o.o.
Pojašnjenje- Regulacija rijeke Brke u urbanom dijelu Brčko distrikta BiH - faza I
Rehabilitacijski radovi na javnoj gradnji u Banja Luci
Ispravka - Nabavka metal detektora i sigurnosne opreme za Državni zatvor
Prodaja pokretne imovine - vozila, mašine, sirovi materijal, alati, TRD d.d. Vareš - u stečaju
Prodaja pokretne i nepokretne imovine TRD Vareš u stečaju
Školovanje kadeta na Kraljevskoj akademiji Cranwell
Izbor u akademska zvanja, Muzička akademija
Izbor akademskog osoblja, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
Oglas o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta
Konkurs za davanje u zakup stanova na kojima ne postoji stanarsko pravo
Javni poziv - nekretnine Nestro Grupacije
UPRAVNO VIJEĆE ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE POSAVSKE
DIREKTOR AGENCIJE ZA RAZVOJ OPĆINE KALESIJA D.O.O. KALESIJA
Članovi Upravnog odbora - JU "Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona" Bihać
Pokretanje postupka javne nabavke zastava
Dopuna Plana javnih nabavki za 208. godinu
Popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi Opštine Milići
Prijem službenika u Opštinskoj upravi Nevesinje
Članovi Upravnog odbora u JZU Dom zdravlja "Sveti Sava" Teslić
Direktor Odjeljenja za internu reviziju Garantnog fonda RS a.d. Banja Luka
Prodaja šumskih drvnih sortimenata
Izdavanje poslovnih prostora - AD "TRGOPROMET" Derventa - u stečaju
Prodaja imovine Banka Srpske a.d. u stečaju Banjaluka
Ponovni oglas - nadzorni odbori javnih preduzeća, Kalesija
Ponovni javni oglas - Upravni odbor JU Arhiv Tuzlanskog kantona
Članovi Upravnog odbora JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa
Prikupljanje pismenih ponuda za prodaju otpisanih grla (volova)
Prodaja imovine REMONT PRUGA d.o.o. Sarajevo
Druga prodaja imovine usmenim javnim nadmetanjem, UNA-SANA d.d.
Nabavka majica za potrebe realizacije projekta "Čista i lijepa Vogošća"
Otkup sekundarnih sirovina-otpadnog željeza
Poziv za dostavljanje ponuda za otkup sekundarnih sirovina-otpadnog željeza
Nabavka radova sanacije ulica i puteva
Ponovljen javni poziv - izrada tehničkih dokumentacija za adaptacije skladišta
Godišnji ugovor za izvođenje usluge na izradi projektne dokumentacije
Isporuka mjerača protoka sa integrisanom mjernom blendom
Obavještenje o produženju roka za dostavljanje ponuda - Nabavka ručnog alata u kolicima
Bravarsko zavarivački radovi na sanaciji rezervoara
Prodaja pokretnih stvari izvršenika (kuhinjski sto, ugaona garnitura...)
Poslovna zgrada u privredi, k.o Ljeljenča
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading