Ekonomija
Kako na Sarajevskoj berzi gledaju na predloženo oporezivanje dividendi
7.12.2017 07:55 | Indikator.ba
Iako je teško kvantificirati uticaj pojedinih poreznih rješenja na investicionu politiku, smatramo da uvođenje poreza na dividende i prihode na kapitalnu dobit samo po sebi neće destimulativno djelovati ukoliko investitori i sa tim porezima budu mogli značajno zarađivati, ali u nekoj mjeri može uticati na preusmjeravanje i promjene investicijskog portfelja sa dionica i drugih vrijednosnih papira ka drugim oblicima investiranja.

Ovo nam je rečeno iz Sarajevske berze povodom najavljenih izmjena Zakona o porezu na dohodak, kojima je predviđeno oporezivanja dividendi i prihoda od kapitalne dobiti, a o kojima se trenutno vodi javna rasprava.
Na pitanja Indikator.ba Plus, pisano su odgovore dali Ahmed Hodžić, rukovodilac Odjela trgovine i nadzora i Mahir Džafić, rukovodilac odjela Razvoja i analize Sarajevske berze.

Kako na Sarajevskoj berzi gledate na prijedlog izmjena Zakona o porezu na dohodak kojima se planira uvođenje oporezivanja dividendi, prihoda od kapitalne dobiti i kamata na štednju u bankama u FBiH? Hoće li ova rješenja, ukoliko se usvoje, destimulativno djelovati na ukupni ambijent za investiranje, a posebno na tržište kapitala?

-Tema uvođenja poreza na dohodak od dividendi i kapitalnih dobiti je aktuelna već duži period. Taj pristup i konačno kroz aktuelni Nacrt Zakona o porezu na dohodak doživljava svoju materijalizaciju, te se čini izvjesnim da će u takvom obliku biti i u formi Prijedloga Zakona te u konačnici vrlo moguće i usvojen kao zakonsko rješenje. Treba napomenuti da se ovdje radi o isključivo oporezivanju pojedinica, a ne kompanija, jer zakon o kojem govorimo tretira samo oporezivanje dohotka pojedinaca.
Moramo reći odmah da u Nacrtu nije predviđeno oporezivanje kamata na štednju u bankama, odnosno dohodak po ovom osnovu je oslobođen oporezivanja, a dohodak po osnovu dividendi i kapitalne dobiti od vrijednosnih papira je, prema Nacrtu, oporezivi dohodak.
Koliko nam je poznato tokom rada na novom zakonskom rješenju su aktivno analizirani svi aspekti primjene ovog prijedloga u praksi sa pozicije tehničke primjene i efekta koji će on imati na trenutni ambijent za investiranje i tržište kapitala. Nama se postavlja nekoliko važnih pitanja vezano za određene odredbe u Zakonu i samu primjenu zakona:
• Da li će se napraviti distinkcija između kratkoročnog i dugoročnog ulaganja tj. da li će dugoročno ulaganje biti oslobođeno oporezivanja. Naime, kako se čini na osnovu teksta Nacrta nije predviđen različit tretman ulaganja koji se drže kratkoročno u odnosu na one koji se drže dugoročno. Inače, čest pristup u mnogim poreznim sistemima je da se kapitalne dobiti od ulaganja koja se drže dugoročno oslobađaju od oporezivanja.
• Tehnička provedba – način praćenja i evidentiranja te utvrđivanja porezne osnovice kod dohotka po osnovu kapitalne dobiti od ulaganja. Pitanje uticaja pojedinih poreznih rješenja na investicionu politiku, bilo pojedinaca bilo privrednih društava, bilo domaćih bilo stranih, je prilično teško odgovoriti i kvantificirati. Pojedine studije tvrde da porezna politika ima značajan uticaj i na portfolio izbore i generalno na investicije, dok druge pak kažu da taj uticaj i nije prevelik te da su (npr. za privlačenje stranih investicija) puno važniji drugi elementi ekonomskog i pravnog sistema. Međutim, možemo reći da postoji mogućnost da uvođenje poreza na dividende i kapitalne dobiti, utiče na preusmjeravanje i promjene investicijskog portfelja sa dionica i drugih vrijednosnih papira ka drugim oblicima investiranja. Trenutni ambijent za investiranje bez oporezivanja nije polučio značajne investicije u vrijednosne papire bazirane na toj činjenici tako da smatramo da uvođenje poreza na dividende i prihode na kapitalnu dobit samo po sebi neće destimulativno djelovati ukoliko investitori i sa tim porezima mogu značajno zaraditi. Smatramo da trenutno stanje tržišta s obzirom na njegovu likvidnost neće polučiti značajne efekte u budžetskim prihodima po osnovu oporezivanja dividende i kapitalne dobiti...

Kompletan tekst pročitajte u publikaciji Indikator.ba Plus koja je izašla 4. decembra 2017.
Facebook Twitter Print