Politika i društvo
Uz finansijske kredite sada se uključuju i poslovi finansijskog leasinga
8.4.2018 05:44 | Indikator.ba
Uskoro će se u parlamentarnu proceduru uputiti nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, kao dio ispunjenja obaveza iz akcijskog plana BiH za otklanjanje nedostataka u borbi protiv pranja novca i harmoniziranju sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Međunarodne obaveze BiH i Federacije BiH proizlaze iz članstva u međunarodnim organizacijama i preporuka FATF-e kao sveobuhvatnog okvira mjera koje se primjenjuju u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma, piše Večernji list BiH.

U skladu sa preporukom FATF-a 32 koja se odnosi na obavezu država da imaju utvrđene mjere za otkrivanje prekograničnog prijenosa gotovine i prenosivih instrumenata koji glase na donosiova, predložene izmjene i dopune odnose se na proširenje obuhvata fizičkog prekograničnog prijenosa na prenosive instrumente na donosioca, kao i sve druge gotovinske ekvivalente, koji se smatraju gotovinom u skladu s propisom koji uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.U tom pravcu izvršene su i određene dopune vezane za finansijske kredite u koje se sada uključuju i poslovi finansijskog leasinga i jasnije je propisana rezidentnost, odnosno nerezidentnost u Zakonu i pojmovno usaglašena s poreznim zakonima.

Sredstva rezidenta koja se koriste za elektroničku kupoprodaju roba i usluga, a koja se vode kod strane institucije elektroničkog novca, isključuju se iz depozitnih poslova.
Predloženim odredbama definira se obračunski način plaćanja, naplaćivanja i prijenosa po tekućim poslovima između rezidenata i nerezidenata koje se vrši slobodno ako računi rezidenta nisu blokirani, i uz obavezno zaključivanje ugovora u pisanoj formi sa svim propisanim bitnim elementima ugovora.

U kreditne poslove s inostranstvom sada ulaze i poslovi uvoza robe ili usluge, odnosno plaćene robe ili usluge koje nisu uvezene u roku dužem od jedne godine od datuma plaćanja, kao i poslovi iz osnove unaprijed plaćene robe po osnovi izvoza, koji nije izvršen istekom godinu dana od izvršenja naplate. Izmijenjen je i rok sa šest mjeseci na jednu godinu u kojem je potrebno unijeti robu koja je plaćena predujmom ili vratiti uplaćeni iznos u zemlju. Novopredložene odredbe rezidentu propisuju obavezu da u roku od 30 dana nakon prestanka osnova za koji je devizni račun otvoren u inostranstvu sredstva unese u FBiH. U dosadašnjoj primjeni Zakona uočeni su određeni propusti i nedostaci u vezi s deviznom kontrolom te je ovaj put jasnije propisan sam postupak. Tako se na radnje u vršenju devizne kontrole primjenjuju odredbe Zakona o upravnom postupku. U slučaju utvrđenih nepravilnosti ili nezakonitosti, inspektor rješenjem nalaže njihovo otklanjanje u određenom roku. Ako postoji osnovana sumnja da se određeni predmeti dovode u vezu s izvršenim kaznenim djelom ili prekršajem, propisuje se i zaštitna mjera privremenog oduzimanja tih predmeta, te daljnji postupak. Osim toga, precizirano je da u roku tri godine od dana kada je prekršaj izvršen može biti pokrenut ili vođen prekršajni postupak, a opća zastara nastupa protekom dvostrukog roka za pokretanje prekršajnog postupka.
Facebook Twitter Print