Kompanije i tržišta
Dividenda od BH Telecoma za izgradnju tunela Hranjen
9.7.2018 15:48 | Indikator.ba
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj 117. hitnoj sjednici održanoj u Sarajevu, prihvatila informaciju o provođenju njenih odluka i zaključaka na Skupštini BH Telecoma, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Vlada je zadužila nadležna upravljačka tijela ovog dioničkog društva da osiguraju da na 53. vanrednoj sjednici Skupštine, kao tačke dnevnog reda, budu uvršteni realizacija zaključka Vlade FBiH o finansiranju infrastrukturnih projekata, kroz dopunu isplate dividende za iznos finansiranja infrastrukturnih projekata, te imenovanje člana Nadzornog odbora, s obzirom na istek mandata vršioca dužnosti.

U skladu s ranijim stavom Vlade da se za raspodjelu dobiti za 2017. godinu glasa "ZA", pod uslovom povećanja iznosa na 38 mil KM, sredstva po ovom osnovu pripadaju budžetu FBiH u procentu učešća Vlade Federacije u vlasništvu BH Telecoma (90%), što iznosi 34,2 mil KM.

Novac koji u budžet FBiH budu uplaćena po osnovu dodatne dividende, na osnovu ranijeg zaključka Vlade i Zakona o izvršavanju budžeta FBiH za 2018. godinu, biće prenesena na poseban namjenski projektni račun, namijenjen za izgradnju cesta i brzih cesta. U skladu sa informacijom usvojenom na 120. sjednici Vlade, od 21.9.2017. godine, sredstva će biti korištena za izgradnju tunela Hranjen.

U danas prihvaćenoj informaciji je navedeno da je Nadzorni odbor BH Telecoma 29.6.2018. donio Odluku o sazivanju 53. (vanredne) skupštine Dioničkog društva. Ova odluka je objavljena 2.7.2018, a Skupština zakazana za 16.7.2018. godine, s četiri tačke dnevnog reda: izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika, usvajanje odluka o raspodjeli dobiti i o isplati dividende za 2017. godinu, te glasanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora.

Uvidom u predloženi dnevni red, kao i materijale dostavljene Federalnoj vladi, konstatovano je da je neophodno dopuniti dnevni red s najmanje dvije tačke koje se odnose na provođenje odluka Vlade FBiH.

Vlada je, navedeno je u informaciji, na 120. sjednici usvojila informaciju resornog federalnog ministarstva o načinu finansiranja brzih cesta, kojom je kao izvor utvrđena akumulirana dobit privrednih društava sa učešćem kapitala Federacije BiH, a kao izvor za finansiranje brze ceste Sarajevo–Goražde predviđena sredstva iz akumulirane dobiti BH Telecoma.

Ova sredstva su predviđena u budžetu za 2018. godinu, koji je usvojio Parlament FBiH. S obzirom na to da su sva privredna društva realizovala zaključak Vlade FBiH o isplati sredstava iz zadržane dobiti, osim BH Telecoma, potrebno je da i ovo društvo na narednu sjednicu Skupštine uvrsti tačku dnevnog reda o isplati dopunske dividende.

Također, Skupština treba da donese odluku o imenovanju člana Nadzornog odbora, jer u narednih 30 dana ističe v.d. mandat članu ovog odbora.

Federalna vlada danas je, također, održala i 118. hitnu sjednicu na kojoj je, nakon okončane konkursne procedure, dala prethodnu saglasnost za imenovanje Svetlane Cenić za članicu Nadzornog odbora BH Telecoma, u ime državnog kapitala.

Mandat Svetlane Cenić traje do isteka mandata ostalim članovima Nadzornog odbora, počev od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine o imenovanju člana Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo.
Facebook Twitter Print