Komentari i analize
Sve banke u Federaciji BiH u plusu, najviše zaradile UniCredit i Raiffeisen
19.9.2018 06:36 | Indikator.ba
Na nivou bankarskog sektora u Federaciji BiH sa 30.06.2018. godine iskazan je pozitivan finansijski rezultat - dobit u iznosu od 174,8 miliona KM, što je za 23,1 milion KM ili 15,2% više u odnosu na isti period prethodne godine, pokazuju podaci Agencije za bankarstvo FBiH, izvještava Indikator.ba.

Sve banke iskazale su pozitivan finansijski rezultat, a većina dobiti, gotovo dvije trećine, otpada na dvije najveće banke - UniCredit d.d. Mostar i Raiffeisen BiH Sarajevo.

Ukupna neto aktiva na nivou bankarskog sektora sa 30.06.2018. godine iznosi 21 milijardu KM i za 0,8 milijardi KM ili 4% je veća u odnosu na 31.12.2017. godine.
Krediti, sa učešćem od 65,6% u strukturi ukupne aktive, zabilježili su rast u odnosu na kraj prethodne godine u iznosu od 620 miliona KM ili 5%. U okviru sektorskog kreditiranja, uprvom polugodištu 2018. godine prisutno je blago smanjenje učešća u kreditiranju privatnih preduzeća, dok je učešće u kreditiranju stanovništva ostalo na istom nivou u odnosu na kraj 2017. godine. Povećanje učešća u odnosu na kraj 2017. godine prisutno je kod kreditiranja
javnih preduzeća.

Učešće NPL-ova je smanjeno sa 9,7% na 9%, kao rezultat kreditnog rasta i smanjenja ukupnih NPL-ova u iznosu od 34 miliona KM ili 3%.

Depoziti su dostigli iznos od 16,6 milijardi KM, uz ostvareni rast u iznosu od 789 miliona KM ili 5% i ostali su najznačajniji izvor finansiranja, sa učešćem od 78,9% u ukupnoj pasivi. Štedni depoziti, kao najznačajniji i najveći segment depozitnog i finansijskog potencijala banaka, povećani su za 251 milion KM ili za 3%, i iznosili su 8,5 milijardi KM.

Ukupni kapital na dan 30.06.2018. godine iznosi 2,9 milijardi KM, od čega dionički kapital iznosi 1,2 milijarde KM.
Stopa adekvatnosti kapitala bankarskog sektora, kao jedan od najvažnijih pokazatelja snage i adekvatnosti kapitala banaka, na dan 30.06.2018. godine iznosila je 15,1%, i u odnosu na kraj prethodne godine ima blagi pad od 0,4 procentna poena, a što je rezultat rasta rizične aktive i prve primjene MSFI 9.
Stopa adekvatnosti kapitala je viša za 25,8% u odnosu na zakonski
propisani minimum i predstavlja zadovoljavajuću kapitaliziranost ukupnog sektora.

Stopa finansijske poluge na nivou bankarskog sektora na dan 30.06.2018. godine iznosi 9,2% (propisani minimum 6%) i ima blagi trend smanjenja u odnosu na kraj prethodne godine (9,6%).

Likvidnost bankarskog sektora ocijenjuje se zadovoljavajućom, obzirom na učešće likvidnih sredstava u ukupnoj aktivi i ročnu usklađenost finansijske aktive i finansijskih obaveza.

U FBiH na dan 30.06.2018. godine poslovalo je 15 komercijalnih banaka, sa 485 organizaciona dijela, u kojima je bilo zaposleno ukupno 6.718 osoba.

Dobit banaka u prvom polugodištu 2018. ( -u 000 KM)

1.UNICREDIT BANK d.d. - MOSTAR 57.480
2.RAIFFEISEN BANK d.d. BiH - SARAJEVO 57.231
3.INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BIH 19.085
4.SPARKASSE BANK d.d. BiH - SARAJEVO 10.473
5.NLB BANKA d.d. - SARAJEVO 8.924
6.SBERBANK BH d.d. - SARAJEVO 5.301
7.ADDIKO BANK d.d. - SARAJEVO 5.213
8.BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. - SARAJEVO 4.112
9.PRIVREDNA BANKA SARAJEVO d.d. - SARAJEVO 2.875
10.UNION BANKA d.d. - SARAJEVO 1.568
11.KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA d.d. V.KLADUŠA 1.008
12.ASA BANKA d.d. - SARAJEVO 614
13.VAKUFSKA BANKA d.d. - SARAJEVO 563
14. ZIRAATBANK BH d.d.- SARAJEVO 310
15. PROCREDIT BANK d.d. - SARAJEVO 63
Facebook Twitter Print