Komentari i analize
Nikad optimističniji pogled njemačkih privrednika na poslovne prilike u BiH
24.9.2018 05:52 | Indikator.ba
Šezdeset dva posto njemačkih društava u Bosni i Hercegovini računa sa porastom investicija u tekućoj godini, što je najveća vrijednost posljednih godina.
Ovo su rezultati iz istraživanja Deloittea i Predstavništva njemačke privrede u BiH (AHK) koje se već nekoliko godina provodi u državama centralne i istočne Evrope.
Njemačke kompanije su optimistične u pogledu bh. privrede, 89% anketiranih preduzeća vjeruje da će se bh. privreda razvijati ili ostati nepromjenjena, ali također ukazuju i na negativnosti, a prije svega na rastući problem emigracije kvalifikovane radne snage iz Bosne i Hercegovine.
Od ukupnog broja njemačkih kompanija u BiH trenutnu privrednu situaciju u BiH dobrom ocjenjuje 5% anketiranih preduzeća što je najbolji rezultat u proteklih šest godina. Čak 100% anketiranih preduzeća procjenjuje da će se poslovni razvoj njihovog preduzeća razvijati ili ostati nepromijenjen – već drugu godinu zaredom, 83% računa da će promet rasti ili ostati nepromijenjen, a 1% očekuje smanjenje prometa.
Ipak, uprkos ovom optimizmu, u istraživanju se naglašava da se u poređenju sa drugim državama poslovno okruženje u Bosni i Hercegovini smatra kritičnim. BiH zauzima 17 mjesto od 21 države, zbog čega je veoma bitno stvoriti povoljnije poslovno okruženje.
Pozitivni događaji u prošlom periodu za njemačke kompanije su novi Zakon o radu koji je donio brojne pozitivne promjene i jasna zakonska rješenja, liberalizacija tržišta električne energije, koje je donijelo uštede za kompanije u energetskom sektoru.
Takođe, pozitivnim se ocjenjuje dostavljanje odgovora na Upitnik Evropske komisije za pripremu mišljenja o zahtjevu za članstvo, a što je važan je korak Bosne i Hercegovine na putu ka pridruživanju Evropskoj uniji.
Njemačke kompanije negativno gledaju na novi zakon o porezu na dobit koji je ukinuo poreske olakšice za izvozno orijentisana društva. Lošim smatraju neusvajanje Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima, a ukazuju i na problem iseljavanja iz BiH što povećava fluktuaciju zaposlenih u društvima u BiH.
U preduzeću Mann+Hummel u BiH kažu da im je 2017. godina bila najbolja godina od osnivanja.
"Izvršili smo najveća ulaganja, ostvarili najveću dobit i zaposlili najveći broj radnika", kazao je Mahmut Galijašević, direktor MANN+HUMMEL BA d.d. Tešanj.
Damir Šlosel, direktor dm drogerie markt d.o.o. Sarajevo, upozorava da trend iseljavanja postaje sve izraženiji.
"Prema zvaničnim podacima, više od 150.000 stanovnika je između 2013. i 2017. godine emigriralo iz BiH. Fluktuacija zaposlenih se povećava iz godine u godinu na svim pozicijama: od radnika u skladištu i administraciji do menadžmenta", kazao je Šlosel.

Edin Hrnjica, direktor ProCredit Bank d.d. Sarajevo, kao nagativnost navodi da postupak izvršenja radi ostvarivanja potraživanja koje je osigurano hipotekom traje 5 godina, dok Thomas H. Drittenpreis, direktor TEHPRO CNC – Proizvodnja d.o.o., naglašava da nedostatak kvalifikovane radne snage ima za posljedicu pritisak na rast plaća postojećih radnika".

Na pitanje „U kojoj mjeri bosanskohercegovački obrazovni sistem može pokriti potrebe Vašeg preduzeća za stručnom radnom snagom?“, 73% anketiranih društava kaže...


Kompletan tekst pročitajte u publikaciji Indikator.ba Plus br 55 koja je izašla 24. septembra
Facebook Twitter Print