Kompanije i tržišta
Banke uključuju rezerve za kreditne gubitke u redovni osnovni kapital
11.2.2019 18:07 | Indikator.ba
"Sberbank" a.d. Banja Luka planirala je da na Skupštini akcionara, koja je zakazana za 14.02.2019. godine donese odluku o uključivanju formiranih rezervi za kreditne gubitke u iznosu od 7.552.511,84 KM u redovni osnovni kapital Banke i njihovom raspoređivanju u ostale rezerve.

Iznos formiranih rezervi za kreditne gubitke nije umanjen za troškove u skladu sa primjenljivim poreskim propisima, s obzirom da troškovi formiranja ovih rezervi nisu bili priznati u poreskom bilansu shodno Zakonu o porezu na dobit, prema kojem dobici utvrđeni direktno u kapitalu predstavljaju prihode koji se ne uključuju u obračun poreske osnovice.

Uključenje formiranih rezervi za kreditne gubitke u redovni osnovni kapital banke omogućeno je odlukama entitetskih agencija za bankarstvo, a u uskoj je vezi sa novim međunarodnim računovodstvenim standardima koje banke u BiH primjenjuju od 1. januara 2018. godine.

Prije Sberbanke odluke o uključenju formiranih rezervi za kreditne gubitke u redovni osnovni kapital banke ranije su imale na dnevnom redu dvije Addiko banke u BiH.

Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine je 8. novembra 2018. godine usvojio Odluku o uslovima za uključivanje formiranih rezervi za kreditne gubitke u redovan osnovni kapital banke.

Ovom Odlukom su propisani uslovi koje banka treba ispuniti da bi rezerve za kreditne gubitke bile priznate kao stavka redovnog osnovnog kapitala u skladu sa Odlukom o izračunavanju kapitala banke, a koje je formirala u skladu sa Odlukom o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom i klasifikaciju aktive banaka.

Banka je, prema ovoj odluci, dužna uključiti formirane rezerve za kreditne gubitke u svoj redovan osnovni kapital nakon što prethodno dostavi Agenciji odluku skupštine banke o tome, te da iznos formiranih rezervi prethodno
umanji za sve predvidive troškove u skladu sa primjenjivim računovodstvenim okvirom.
Facebook Twitter Print