Ekonomija
Na šta se korisnici usluga najviše žale bankarskom ombudsmenu?
12.2.2019 06:44 | Indikator.ba
Bankarski ombudsmeni u BiH najviše prigovora dobijaju na rad banaka i mikrokreditnih organizacija, a najveći broj odnosi se na kreditne poslove.
Podaci za period januar-septembrar 2018. godine u Federaciji BiH, ukazuju da je primljeno ukupno 260 prigovora, zahtjeva i obavještenja u odnosu na sporne odnose u vezi sa postupanjem i radom finansijskih institucija. Od ukupnog broja primljenih prigovora/zahtjeva, 241 su završena.

Istovremeno, primljeno je 200 različitih upita, molbi i zahtjeva, po kojima je ombudmsen komunicirao sa klijentima.
Preporuke Ombudsmena se prvenstveno odnose na poboljšanje odnosa prema korisnicima, primjene dobre poslovne prakse u poslovanju, internih akata i rješavanju pojedinačnih sporova između korisnika/žiranta i finansijskih institucija.

S obzirom na određeni broj učestalih prigovora korisnika koji su dostavljeni, Ombudsmen je uputio preporuke finansijskim institucijama radi poboljšanja i unapređenja poslovanja u odnosima sa korisnicima finansijskih usluga. Preporuke su se odnosile na rad i poslovanje nekoliko banaka i MKF u segmentima informisanosti i postupanja u skladu sa odredbama Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga, a koji je definirao obavezu subjektima bankarskog sistema da pruže informacije svojim klijentima o svim uslugama koje nude u predugovornom, ugovornom odnosu, kao i u periodu realizacije ugovora; obračuna zatezne kamate na dospjela, a neizmirena potraživanja; ugovaranje obaveza koje su određene ili odredive, u smislu vremenskog važenja obaveze; vođenja internog postupka po prigovorima korisnika i žiranata; zaštite žiranata gdje se preporuke prvenstveno odnosile na utvrđivanje imovine dužnika prilikom poduzimanja mjera prinudne naplate, obavještavanje žiranata o kašnjenju u plaćanju obaveza glavnog dužnika i poštivanje redoslijeda u naplati.

-Preporuke Ombudsmena rezultirale su većim brojem pozitivno riješenih prigovora i ažurnijem vođenju internog postupka od finansijskih institucija, a veliki broj prigovora u ovom izvještajnom periodu je riješen pozitivno, navode iz Agencije za banakrstvo FBiH te konstatuju da je primjetno poboljšanje usklađivanja poslovanja subjekata bankarskog sistema u FBiH sa zakonskom regulativom u oblasti zaštite korisnika iako ukupan broj zaprimljenih prigovora/zahtjeva korisnika bilježi povećanje u odnosu na prethodne izvještajne periode.

U Republici Srpskoj je u 2017. godini zabilježeno 105 prigovora korisnika finansijskih usluga. Od toga, većina, 47 posto odnosilo se na kreditne poslove, 6 posto na depozite, 34 posto na platni promet, 7 posto na elektronske instrumente plaćanja a na ostale prigovore otpada 6 posto.

Sproveden je dio postupaka po prigovorima koji su se odnosili na valjanost pojedinačnih klauzula o promjenljivosti kamatne stope na kredite i izvršenih promjena i obračuna kamatnih stopa u toku trajanja ugovornog odnosa.

Okončano je 8 postupaka koji su se odnosili na sporno postupanje tri banke iz Srpske i tri sa sjedištem na području Federacije Bosne i Hercegovine. I u 2017. godini razmatran je jedan broj prigovora koji se odnosio na pitanje osnovanosti izvršenih obustava isplata i zapljena novčanih potraživanja sa računa.

Određeni broj prigovora se odnosio na nepravilnost obračuna potraživanja finansijskih organizacija u toku, nakon ispunjenja ili raskida ugovora o kreditu, posebno iz razloga nepravilnosti u obračunu redovnih ili zateznih kamata i troškova, zanemarivanja pravnih posljedica nastanka određenih činjenica, te neformalne promjene uslova ispunjenja. U ovim postupcima bankama se daju preporuke za rješavanje spornih situacija za korisnike čiji su prigovori opravdani.

U pogledu ostalih prigovora predmet su bili sporni odnosi u vezi sa sprovođenjem sudskog izvršnog postupka prema korisnicima i licima koja su jemčila za ispunjenje preuzetih obaveza, raspolaganjem novčanim depozitom djeteta nakon razvoda braka, neovlašćeno prisvajanje novčanih sredstava od strane službenika banke, pravima nasljednika, te upotrebom vinkulirane polise osiguranja, a u tom pogledu dati su obrazloženi odgovori u vezi sa pravima i obavezama korisnika.

- I dalje je zaključak da se banke i mikrokreditne organizacije u pravilu pojavljuju u svojstvu ugovarača osiguranja u ime i za račun korisnika, što je praćeno i zaključivanjem ugovora o osiguranju (često generalnom) sa određenim osiguravačem, odakle nastaju nesuglasice sa korisnicima u vezi sa uslovima za određeni proizvod osiguranja, navodi se u izvještaju Agencije za banakrstvo RS.
Facebook Twitter Print