Komentari i analize
Faktoring u Bosni i Hercegovini u počecima razvoja
15.7.2019 06:58 | Indikator.ba
Iako za faktoringom u Bosni i Hercegovini postoji izražena potreba, ovaj vid finansijskog poslovanja još uvijek se vrlo malo koristi.

Ukupni prihodi po osnovu faktoringa jednog društva - Batagon factoring d.o.o. Sarajevo i tri poslovne banke u prvom kvartalu 2019. godine iznose 0,4 miliona KM, od čega ostvareni prihodi banaka čine 97,7% ukupno iskazanog prihoda faktoring sistema u Federaciji BiH.

Ukupan broj zaključenih ugovora o faktoringu na nivou faktoring sistema u prvom kvartalu 2019. godine iznosio je 52, od čega je 48 ugovora ili 92,3% zaključeno sa pravom regresa tj. sa pravom faktora da u slučaju nemogućnosti naplate tražbina od kupca zahtijeva, na dan dospjelosti tražbina, namirenje od prodavca tražbina.
Broj zaključenih ugovora o faktoringu manji je u odnosu na isti period prošle godine za 17 ugovora ili 24,6%.
Ukupan broj aktivnih ugovora o faktoringu sa 31.03.2019. godine je 76, što u poređenju sa prvim kvartalom 2018. godine predstavlja povećanje za četiri ugovora ili 5,6%.

-Faktoring poslovanje u prvom kvartalu 2019. godine se isključivo odvijalo kroz obavljanje funkcije finansiranja, dok nije zabilježeno obavljanje usluge osiguranja naplate i upravljanja tražbinama, niti obavljanje poslova srodnih faktoringu, što potvrđuje da je ova djelatnost i dalje u počecima razvoja na tržištu FBiH, konstatuju iz Agencije za bankarstvo FBiH.

Iako je Zakon o finansijskom poslovanju usvojen još 2016. godine s ciljem jačanja finansijske discipline i uspostavljanja jasnih pravila u poslovanju još uvijek nema snažnijeg impulsa za korištenje faktoringa kao instrumenta kratkoročnog finansiranja i upravljanja novčanim tokovima.

Tome, prema mišljenju Agencije, doprinosi i nedovoljna izgrađenost i educiranost finansijske funkcije kod malih i srednjih preduzeća.

Ipak, s obzirom da je potreba za kratkoročnim finansiranjem i upravljanjem novčanim tražbinama, kao i osiguranjem naplate potraživanja sve značajnije izražena u realnom sektoru, u narednom se periodu može očekivati da će, kao jedan od pouzdanih alata za rješavanje problema likvidnosti u Federaciji BiH, svakako biti i korištenje faktoringa kao efikasnog instrumenta za ubrzanje novčanih tokova u znatno većem volumenu nego do sada.

U Republici Srpskoj nisu registrovani subjekti koji obavljaju poslove faktoringa.
Facebook Twitter Print