Ekonomija
Dobit banaka u Federaciji BiH na polugodištu 181,7 miliona KM
19.9.2019 06:02 | Indikator.ba
Bankarski sektor u Federaciji BiH iskazao je na polugodištu 2019. godine dobit u iznosu od 181,7 miliona KM, što je za 6,9 miliona KM ili 3,9% više u odnosu na prvo polugodište 2018. godine, podaci su Agencije za bankarstvo Federacije BiH.

Od ukupno 15 banaka, koliko ih ima u Federaciji BiH, samo jedna je poslovala negativno.

Ukupna neto aktiva na nivou bankarskog sektora u FBiH sa 30.06.2019. godine iznosi 23,1 milijardu KM i za 988,1 milion KM ili 4,5% je veća u odnosu na 31.12.2018. godine.

Krediti, sa učešćem od 64,7% u strukturi ukupne aktive, zabilježili su rast u odnosu na kraj 2018. godine u iznosu od 597,3 miliona KM ili 4,2%, tako da na dan 30.06.2019. godine iznose 14,9 milijardi KM.

Rast kredita sa 30.06.2019. godine u odnosu na kraj 2018. godine ostvaren je kod kredita odobrenih stanovništvu, privatnim preduzećima, nebankarskim finansijskim institucijama i javnim preduzećima, a smanjeno je kreditiranje vladinih i bankarskih institucija i ostalih sektora.

Učešće NPL-ova je smanjeno sa 8,5% na 7,8%, dominantno kao rezultat kreditnog rasta i aktivnosti na naplati.

Ulaganja u vrijednosne papire sa 30.06.2019. godine iznose 1,4 milijarde KM, sa učešćem u aktivi od 6,0%, povećana su u odnosu na kraj 2018. godine za 5,3%.
Depoziti su dostigli iznos od 18,3 milijarde KM, uz ostvareni rast u iznosu od 701,9 miliona KM ili 4,0% i ostali su najznačajniji izvor finansiranja, sa učešćem od 79,3% u ukupnoj pasivi.

Ukupni kapital banaka u FBiH na dan 30.06.2019. godine iznosi 3,1 milijardu KM, što je za 108,7 miliona KM ili 3,7% više u odnosu na kraj 2018. godine, od čega dionički kapital iznosi 1,3 milijarde KM. Stopa regulatornog kapitala na dan 30.06.2019. godine iznosi 17,7% i veća je od zakonom propisanog minimuma od 12%. Ista je za 0,2 procentna poena veća u odnosu na kraj 2018. godine.

Stopa finansijske poluge na nivou sektora iznosi 10,5% (propisani minimum 6%) i veća je za 0,4 procentna poena u odnosu na kraj 2018. godine.

Posmatrajući osnovne pokazatelje likvidnosti, kvalitativne i kvantitativne zahtjeve, kao i druge faktore koji utiču na poziciju likvidnosti banaka, može se zaključiti da je likvidnost bankarskog sektora u FBiH sa 30.06.2019. godine zadovoljavajuća.

Komercijalne banke u FBiH su na dan 30.06.2019. godine poslovale preko 538 organizacionih dijelova, u kojima je bilo zaposleno ukupno 6.754 osobe.

Finansijski rezultat 30.6.2019. (-u 000 KM)

1. UNICREDIT BANK d.d. - MOSTAR 63.343
2. RAIFFEISEN BANK d.d. BiH - SARAJEVO 54.153
3. INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BOSNA I HERCEGOVINA 20.074
4. NLB BANKA d.d. - SARAJEVO 11.900
5. SPARKASSE BANK d.d. BOSNA I HERCEGOVINA- SARAJEVO 11.506
6. SBERBANK BH d.d. - SARAJEVO 6.024
7. BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. - SARAJEVO 4.789
8. ADDIKO BANK d.d. - SARAJEVO 4.096
9. ASA BANKA d.d. - SARAJEVO 2.245
10. ZIRAATBANK BH d.d.- SARAJEVO 1.245
11. PRIVREDNA BANKA SARAJEVO d.d. - SARAJEVO 1.007
12. UNION BANKA d.d. - SARAJEVO 863
13. VAKUFSKA BANKA d.d. - SARAJEVO 601
14. KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA d.d. V.KLADUŠA 385
15. PROCREDIT BANK d.d. - SARAJEVO -550
Facebook Twitter Print