Kompanije i tržišta
Elektroprivredi BiH rok od 90 dana da napravi plan reorganizacije rudnika
6.12.2019 06:24 | Indikator.ba
Vlada Federacije BiH je juče, usvajajući informaciju o stanju u rudarskom sektoru koncerna, zadužila JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo da u roku od 90 dana sačini plan reorganizacije.

Elektoprivreda je zadužena da sačini planove pojedinačno za svaki rudnik, kao i plan za vlastitu ekonomsko-finansijsku, tehničko-tehnološku, socijalnu i sigurnosnu reorganizaciju usklađenu s Programom prestrukturiranja elektroenergetskog sektora u Federaciji BiH.

Planove reorganizacije rudnika dužni su usvojiti organi upravljanja svakog rudnika pojedinačno, kao i organi upravljanja JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.

Elektroprivreda Bosne i Hercegovine dužna je kontrolirati dinamiku provođenja planova reorganizacije i o tome kvartalno, putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije izvještavati Vladu Federacije BiH.

Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i ZD Rudnici uglja su zaduženi da, u roku od 60 dana, analiziraju stanje koje se odnosi na invalide druge kategorije. Analiza treba da obuhvati, između ostalog, uzrok i godinu radnog staža u kojoj je invalidnost nastala, stručnu spremu, radno mjesto nastanka invalidnosti, novo radno mjesto i kraći opis poslova i opravdanost tog rasporeda i drugo.

Ova kompanija je obavezana i da nastavi i završi investiciona ulaganja u rudnike uglja za period 2019.-2022. godina i, u roku od 30 dana, sačini analizu investicionih ulaganja u rudnike uglja za period 2010.-2018. godina i o tome izvijesti Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Istaknuta je i potreba nastavka i ubrzanja aktivnosti na zaključenju novog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade Federacije BiH.
Facebook Twitter Print