Politika i društvo
Na šta se korisnici finansijskih usluga najviše žale bankarskom ombudsmenu
22.1.2020 07:08 | Indikator.ba
Korisnici finansijskih usluga najviše se žale na banke, a najveći broj prigovora odnosi se na kreditne poslove, pokazuju podaci iz izvještaja o radu bankarskog ombudsmena u Federaciji BiH, koji je Agencija za bankarstvo FBiH objavila na svom sajtu, izvještava Indikator.ba.

Ured Ombusmena zablježio je u 2018. godini 335 prigovora, zahtjeva i obavještenja korisnika. Postupak je okončan u 312 predmeta, pozitivno je riješeno 58 osnovanih prigovora u korist podnositelja prigovora, a neosnovanih prigovora bilo je 74.

Broj prigovora bilježi jednak trend u odnosu na prethodne godine, ali je značajno veći stepen složenosti spornih odnosa što rezultira dugotrajnijim postupkom koji institucija ombudsmena provodi. Analizirajući dostavljene prigovore, primijećeno je da su u većem broju predmeta, subjekti bankarskog sistema postupak okončali nakon intervencije ombudsmena.

U toku 2018.godine, kao i u ranijim izvještajnim periodima, najveći broj prigovora je iz grupe kreditnih poslova. Prigovori korisnika, fizičkih lica, prvenstveno su se odnosili na sporna pitanja valjanosti ugovaranja klauzula o promjenljivosti kamatne stope na kredite, izvršenih promjena kamatne stope u toku trajanja ugovornog odnosa od strane finansijskih institucija, reprogram kredita, dostavu podataka prema Centralnom registru kredita, premiju osiguranja kredita.

U izvještajnom periodu okončano je 6 postupaka u vezi sa neinformiranosti o promjeni kamatne stope, visokom iznosu obračunatih kamata, kao i nerazumjevanju subjekata bankarskog sistema pogoršanog ekonomskog i finansijskog stanja korisnika u odnosu na vrijeme kada su uzeli kredit.

Kao i u prethodnim izvještajnim periodima i dalje su prisutni prigovori u vezi sa visinom naknada koje naplaćuju banke u poslovima unutrašnjeg i međunarodnog platnog prometa, naknada za zatvaranje kredita, za izdavanje potvrda i saglasnosti te dužinom trajanja takve vrste usluga za klijenta, što je ostavljeno kao diskreciono pravo finansijske institucije, a naravno uz opasku sa željom da zadrže klijenta.

- Ako posmatramo informacije o strukturi prihoda bankarskog sistema u FBiH i učešću kamata i naknada i provizija u ukupnom prihodu, onda se ovi prigovori mogu smatrati opravdanim i naša konstatacija da je u 2018. godini došlo do povećanja različitih naknada, a što je dodatno poskupilo platne usluge i proizvode za korisnika, navodi se u izvještaju.

Korisnici su se Ombudsmenu obraćali i po pitanjima kredita koji su osigurani policom osiguranja vinkulirane u korist banke tokom cijelog trajanja kreditnog odnosa, a koji kredit su prije isteka roka za otplatu zatvorili.

Sedam razmatranih prigovora su imali sporno pitanje, da osiguravajuće kuće odbijaju isplatiti dio premije osiguranja koji je neiskorišten, a usljed prijevremenog povrata kredita. Uvidom u predmete, konstatovano je da su opšti uslovi osiguravajuće kuće, koja je u ugovornom odnosu sa bankama definišu pitanje premije, ali da korisnici nisu bili informisani ili su nedovoljno informisani o uslovima i načinu korištenja i povrata dijela premije.

Nadalje, zaprimljen je i značajan broj prigovora koji se odnose na usluge platnog prometa, a koji za predmet imaju vrstu i visinu naknada koje finansijske institucije naplaćuju u poslovanju sa korisnicima, potom na elektronske intrumente plaćanja i kartičarsko poslovanje, ali i veći broj prigovora koji se odnose na sveukupnu djelatnost subjekata bankarskog sistema, a koji se u pravilu ne mogu svrstati niti u jedan od prethodno navedenih poslova.
Facebook Twitter Print