Politika i društvo
Iznos obračunate zatezne kamate ne može biti veći od glavnog duga
14.2.2020 13:17 | Indikator.ba
Dom naroda Parlamenta Federacije BiH je u četvrtak, 13.2.2020. godine, na Petoj redovnoj sjednici usvojio Prijedlog zakona o visini stope zatezne kamate u FBiH, u kojem je, na inicijativu Saveza općina i gradova Federacije BiH, pod člankom 4. uvrštena odredba da iznos obračunate zatezne kamate ne može biti veći od glavnog duga. Ovaj prijedlog zakona je prethodno usvojen i na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, održanoj 29.1.2020. godine.

Savez općina i gradova FBiH je, na prijedlog i inicijativu Općine Žepče, u dva navrata, 2016. i 2019. godine, uputio Federalnom ministarstvu financija Inicijativu o dodavanju odredbe o ograničavanju iznosa obračunate zatezne kamate do iznosa glavnog duga u Zakon o visini stope zatezne kamate u FBiH. Naime, za razliku od zakonskih rješenja u Republici Srpskoj (Zakon o zateznoj kamati RS), u dosadašnjem Zakonu o visini stope zatezne kamate u Federaciji BiH maksimalni iznos zatezne kamate nije bio ograničen, a u obrazloženju inicijative Savez navodi da bi se dodavanjem ove odredbe značajno uštedjelo na rashodima općinskih i gradskih proračuna, ali i proračuna viših razina vlasti, i to na stavci izvršenja po sudskih presudama.

Također, ova odredba o ograničavanju iznosa zatezne kamate omogućit će ubrzavanje izmirenja obveza proračuna svih razina vlasti prema vjerovnicima, ali i gospodarskim subjektima, a gospodarskim subjektima koji imaju problem s likvidnošću bit će olakšano izmirenje glavnog duga i plaćanje dospjelih obveza.
Novi Zakon o visini stope zatezne kamate stupit će na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH, čime će prestati važiti aktualni Zakon o visini stope zatezne kamate i Zakon o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja, saoćeno je iz Saveza općina i gradova Federacije BiH.
Facebook Twitter Print