Ekonomija
Započela nova era na bh. tržištu osiguranja
14.10.2020 16:58 | Indikator.ba
Udruženje društava za osiguranje u FBiH smatra da je stupanjem na snagu Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju/prometu u Federaciji BiH 27. augusta ove godine započela nova era na bh. tržištu osiguranja.

Procesi koji su započeti provedbom ovog zakona, navode iz Udruženja, neminovno će dovesti do povoljnijeg položaja osiguranika i istovremeno omogućiti primjenu koncepta slobodnog tržišta i usklađivanja domaćeg zakonodavstva u ovoj oblasti sa zakonodavstvom i direktivama EU.

"Za građane, korisnike usluga osiguranja, posebno je značajno to što je zakon predvidio izmijenjeni postupak i znatno kraće rokove rješavanja odštetnih zahtjeva, dvostruko povećavanje osiguranih suma na koje se ugovara obavezno osiguranje u slučaju štete na osobama kao i novi pristup i normativno uređenje prava na naknadu nematerijalne štete, čime se postiže dodatni nivo zaštite prava oštećenih. Najavljeno je i da neće biti povećanja cijene osiguranja automobilske odgovornosti unatoč značajnom povećanju obaveza osiguravajućih društava kroz naknade šteta, što znači da će financijski teret ove svojevrsne reforme nositi isključivo osiguravatelji" – navode iz Udruženja društava za osiguranje u FBiH.

Istovremeno, društva za osiguranje okupljena u ovom udruženju snažno će se zalagati za potpuno ukidanje dosadašnje nedopuštene prakse svih posrednih ili neposrednih davanja i povrata osiguraniku u vezi sa zaključenim ugovorom o osiguranju i naplaćenom premijom. Cilj tih nastojanja je da se osigura potpuno provođenje rješenja predviđenih zakonom jer će se samo na takav način uspjeti osigurati sama svrha obaveznog osiguranja-zaštita interesa oštećenih u cijelosti i bez bilo kakve iznimke.

"Eventualno nepoštivanje zakona, a posebno navedenih odredbi koje su u svom poslovanju dužna primjenjivati društva za osiguranje za posljedicu, može imati privremenu zabranu zaključivanja ugovora o osiguranju od AO u skladu sa zakonom, od 30 do 180 dana, a što će strogo nadzirati regulatorna Agencija za nadzor osiguranja FBiH" – dodaju iz Udruženja.

Kao aktivni sudionici uređenja tržišta osiguranja, a posebno obaveznih osiguranja u saobraćaju/prometu, društva za osiguranje u Federaciji BiH ističu da su u potpunosti opredijeljena za implementaciju zakonskih i podzakonskih akata u predviđenim rokovima i spremna za preuzimanje novih obaveza te poštivanje novih pravila ponašanja na tržištu, saopćeno je iz Udruženja društava za osiguranje u FBiH.
Facebook Twitter Print