Ekonomija
Dobar izvozni rezultat drvnog sektora BiH
7.4.2021 15:38 | Indikator.ba
Izvoz drvnog se­kto­ra BiH u prva dva mje­se­ca ove go­di­ne izno­sio je 215.159.551 KM, što je za 6,1 od­sto vi­še ne­go u is­tom pe­ri­odu pro­šle go­di­ne, sa­op­šte­no je iz Spo­ljno­trgo­vin­ske ko­mo­re BiH.

Na sje­dni­ci Skup­šti­ne Aso­ci­ja­ci­je drvne in­dus­tri­je i šu­mar­stva Ko­mo­re rečeno je da je u na­ve­de­nom pe­ri­odu os­tva­ren do­bar izvo­zni re­zul­tat, ima­jući u vi­du da je bio do­bar i u prva dva mje­se­ca la­ni.

- U pro­šloj go­di­ni izvoz drvnog se­kto­ra izno­sio je 1.312.850.909 KM ili 1,3 od­sto ma­nje ne­go u 2019, što je dos­ta do­bro ka­da se ima­ju u vi­du sve po­te­škoće s ko­ji­ma su se pri­vre­dni­ci suočava­li. Na­mje­štaj je u uku­pnom izvo­zu učes­tvo­vao sa 44,1 od­sto i izno­sio je 578.769.599 KM ili 3,1 od­sto vi­še ne­go 2019”, na­vo­di se u sa­op­šte­nju.

Uku­pan uvoz drvnog se­kto­ra la­ni je izno­sio 377.596.476 KM ili 11,9 od­sto ma­nje ne­go u 2019, a po­kri­ve­nost uvo­za izvo­zom bi­la je 347,7 od­sto.
Na sje­dni­ci je kon­sta­to­va­no da su kom­pa­ni­je uložile ve­li­ke na­po­re da bi održale proi­zvo­dnju, ugla­vnom sačuva­li za­po­sle­ne i os­tva­ri­li do­bre izvo­zne re­zul­ta­te, te da će zbog značaj­nog po­ras­ta ci­je­na si­ro­vi­na i re­pro­ma­te­ri­ja­la mo­ra­ti us­klađiva­ti pro­daj­ne ci­je­na go­to­vih proi­zvo­da, ali vo­deći računa da bu­du kon­ku­ren­tne.

- I po­red to­ga što je drvna in­dus­tri­ja su­fi­ci­tar­na gra­na pri­vre­de, proi­zvođači ne­ma­ju ni­ka­kvu in­sti­tu­ci­onal­nu po­dršku, do­pri­no­si na pla­te su ja­ko vi­so­ki, a mje­re za ublažava­nje ne­ga­ti­vnih po­slje­di­ca pan­de­mi­je bi­le su sim­bo­lične za drvni se­ktor, na­vo­de iz ove aso­ci­ja­ci­je.
Facebook Twitter Print