Ekonomija
Samo jedna banka u FBiH poslovala negativno
14.6.2021 15:14 | Indikator.ba
Na nivou bankarskog sektora u FBiH, prema izvještajnim podacima banaka sa 31.03.2021. godine, iskazan je pozitivan finansijski rezultat, koji je za 8,9% veći od iskazanog u istom periodu prethodne godine, pokazuje izvještaj Agencije za bankarstvo FbiH..

Jedna banka je iskazala gubitak u poslovanju za prva tri mjeseca 2021. godine.

U odnosu na kraj 2020. godine,depozitui su veći su za iznos od 144,7 miliona KM ili 0,7%. Štedni depoziti, kao najznačajniji i najveći segment depozitnog i finansijskog potencijala banaka iznose 10,2 milijarde KM i povećani su za 270,8 miliona KM ili 2,7%, što predstavlja značajan pokazatelj povjerenje građana u bankarski sistem.

Na dan 31.03.2021. godine krediti iznose 15,3 milijarde KM i isti su ostvarili povećanje od 88,2 miliona KM ili 0,6% u odnosu na kraj 2020. godine. Krediti odobreni stanovništvu, sa učešćem u ukupnim kreditima od 47,7%, ostvarili su povećanje od 0,6% i iznose 7,3 milijarde KM. Krediti odobreni pravnim licima, sa učešćem u ukupnim kreditima od 52,3%, ostvarili su također stopu rasta od 0,6% i iznose osam milijardi KM.

Kreditni portfolio u nivou kreditnog rizika 3 (NPL) na dan 31.03.2021. godine iznosi 970,9 miliona KM i čini 6,3% ukupnog kreditnog portfolija, a smanjen je za 11,9 miliona KM ili 1,2% u odnosu na kraj prethodne godine, najvećim dijelom zbog izvršenog računovodstvenog i trajnog otpisa, kao i posebnih mjera koje je FBA poduzimala u prošloj godini.

- Po isteku mjera koje je propisala FBA za oporavak od negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem “COVID-19” (u daljnjem tekstu: pandemija), FBA upućuje na potrebu dodatne pažnje u periodu potrebnog za oporavak od pandemije, odnosno upućuje i na daljnje prisutan povećan rizik rasta kreditnog portlolija na nivou kreditnog rizika 3, upozoravaju iz Agencije za bankarstvo FBiH.

Regulatorni kapital iznosi 2,7 milijardi KM i veći je za 12,8 miliona KM ili 0,5% u odnosu na kraj 2020. godine. Osnovni kapital i redovni osnovni kapital iznose 2,6 milijardi KM sa ostvarenim povećanjem od 15,2 miliona KM ili 0,6%, dok dopunski kapital iznosi 114,7 miliona KM i manji je za 2,4 miliona KM ili 2% u odnosu na kraj 2020. godine.

Ukupna izloženost banaka iznosi 28,9 milijardi KM, od čega se 25,1 milijarda KM odnosi na bilansne izloženosti, a 3,8 milijardi KM na vanbilansne stavke.
U prva tri mjeseca 2021. godine zabilježeno je povećanje bilansne izloženosti u odnosu na kraj 2020. godine za iznos od 128 miliona KM ili 0,5%, a nastao je kao neto efekat povećanja novčanih sredstava, finansijske imovine koja se vrednuje po fer vrijednosti i po amortizovanom trošku, te
smanjenja ostalih finansijskih potraživanja.

- Posmatrajući osnovne pokazatelje likvidnosti, kvalitativne i kvantitativne zahtjeve, kao i druge faktore koji utiču na poziciju likvidnosti banaka, može se zaključiti da je likvidnost bankarskog sektora u FBiH na kraju prvog kvartala 2021. godine zadovoljavajuća, i pored negativnih efekata na
privredu uzrokovanih pandemijom, navode iz Agencije za bankarstvo FBiH.

U FBiH je na dan 31.03.2021. godine poslovalo 15 komercijalnih banaka, sa 525 organizacionih dijelova, u kojima je bilo zaposleno ukupno 6.452 radnika, što je za 70 radnika manje u odnosu na kraj 2020. godine.

Neto dobit banaka u prvom kvartalu 2021. (- 000 KM )

1. ADDIKO BANK d.d. Sarajevo 2.791
2. ASA BANKA d.d. Sarajevo 2.595
3. BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. Sarajevo 5.123
4. INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BiH Sarajevo 6.953
5. KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA d.d. Velika Kladuša -16
6. NLB BANKA d.d. Sarajevo 4.676
7. PRIVREDNA BANKA SARAJEVO d.d. Sarajevo 677
8. PROCREDIT BANK d.d. Sarajevo 140
9. RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo 23.363
10. SBERBANK BH d.d. Sarajevo 4.058
11. SPARKASSE BANK d.d. BiH Sarajevo 4.636
12. UNICREDIT BANK d.d. Mostar 20.222
13. UNION BANKA d.d. Sarajevo 858
14. VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 2.417
15. ZIRAATBANK BH d.d. Sarajevo 537
UKUPNO 79.030
Facebook Twitter Print