Kompanije i tržišta
EP HZHB će lanjsku dobit usmjeriti u rezerve i za pokriće gubitka
15.6.2021 17:50 | Indikator.ba
Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar će dobit ostvarenu u prošloj godini od oko 820 hiljada KM rasporediti na zakonske rezerve i za pokriće akumuliranog gubitka, odlučila je Skupština društva održana danas.

Na Skupštini je donesena je Odluka o usvajanju godišnjega izvještaja o poslovanju društva za 2020. godinu, koje uključuje izvještaj Uprave o poslovanju za 2020. godinu i izvještaj nezavisnoga revizora, te izvještaj o radu Nadzornoga odbora i Odbora za reviziju za godinu koja je završila 31. decembra 2020. godine.

Uprkos lošoj hidrologiji i svim posljedicama koje je donijela pandemija COVID-19, EP HZHB je u prošloj 2020. godini uspješno poslovao,a dobit je prema riječima Ante Tutiša, izvršnog direktora za ekonomske poslove, iznosila 821.883 KM.

Pritom je istakao da je ostvarena proizvodnja u pogonima iznosila 1.681,43 GWh, što je bilo manje od planiranog za 18,4 %. Distribucijska potrošnja u razdoblju 2020. godine iznosila je 1.352,59 GWh i manja je od planiranog za 3,9 %. Nabavljeno je 857,39 GWh električne energije, što je u odnosu na planirano više za 60 %, a prodano je 895,75 GWh električne energije odnosno 7,3 % više od plana.

Gubitci električne energije na mreži distribucije iznosili su 9,12 % od preuzete električne energije, a što je u skaldu sa planom. Stepen naplate ostvaren je u iznosu od 99,28 %.

Na dan 31. decembra 2020. godine u Društvu je bilo uposleno 2.192 radnika, što je takođe u skladu s planom…

Ostvarena investicijska ulaganja u 2020. godini iznosila su 33,4 miliona KM što je za 42,7 % manje od planiranog. Iz vlastitih sredstava investirano je 21,12 miliona KM, iz kreditnih sredstava 9,81 miliona KM, te iz ostalih izvora 2,47 miliona KM.

Istaknuto je da je mišljenje revizora za finansijska izvještaje pozitivno.
Facebook Twitter Print