TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Politika i društvo
FIA uspostavila jedinstveni registar računa fizičkih lica
24.6.2022 15:42 | Indikator.ba
Federalna Finansijsko-informatička agencija (FIA) uspоstаvila je Jedinstveni rеgistar rаčunа fizičkih lica u Federaciji BiH.

Kako je saopćeno iz FIA-e, trenutno u 17 banaka u FBiH postoji 2.337.416 otvorenih računa fizičkih lica. Registar će pojednostaviti procedure i omogućiti da je umjesto 17 zahtjeva bankama za podatake o rаčunima fizičkih lica, od danas dovoljan samo jedan upućen prema FIA-i.

Uspostavu Registra računa fizičkih lica Vlada Federacije BiH regulirala je Zakonom o unutrašnjem platnom prometu, čime se ova oblast usklađuje sa EU legislativom i ispunjavaju preporuke iz međunarodnih standarda u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Registar je uspostavljen na osnovu podataka koje u realnom vremenu dostavljaju banke koje posluju na teritoriji Federacije. Podaci, prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka, nisu javno dostupni, a mogu se koristiti samo za obavljanje poslova u okviru zakonom utvrđenih nadležnosti i isključivo u svrhu za koju su pribavljeni.

Irma Borovac, direktorica FIA-e, pojašnjavajući uslove pod kojima ova agencija može realizovati zahtjev za izdavanje izvoda/potvrda o računima fizičkih lica, izjavila je da registar podrazumijeva objedinjene podatake fizičkih lica iz banaka sa sjedištem u Federaciji, filijala banaka iz Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine koje imaju dozvolu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

-Uspostavom Rеgistra rаčunа fizičkih lica ostvaruje se višestruka korist za poslovnu zajednicu, koja se ogleda u bržoj i lakšoj identifikaciji računa dužnika u poreznom i izvršnom postupku, kao i u drugim sudskim postupcima, kod istraživanja sumnjivih aktivnosti, sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i drugo. To će doprinijeti efikasnijem radu nadležnih sudova, poreznih, istražnih i drugih organa, kojima će biti olakšan i ubrzan pristup podacima o bankarskim novčanim računima fizičkih osoba, koje neće morati, kao do sada, tražiti od pojedinačnih banaka, već direktno od FIA-e – navela je Borovac.

Kako Registar rаčunа fizičkih lica nije javno dostupan, tako nijedna banka ne može imati pristup informacijama o računima u drugoj banci. U ovom slučaju se propisi razlikuju od onih koji se primjenjuju kod Registra računa pravnih lica, gdje banke mogu pristupati podacima međusobno, a i na stranici FIA-e su dostupni.

FIA može, na osnovu podnesenog zahtjeva u pisanoj ili elektronskoj formi, podatke iz Registra dostaviti, odnosno omogućiti pristup tim podacima nadležnim sudovima, ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove, organu nadležnom za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, organu nadležnom za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, u skladu s propisima, za potrebe Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine i drugog kontrolnog organa, u skladu s propisima kojima se uređuju poslovi iz njihove nadležnosti, za potrebe advokata radi poduzimanja pravnih radnji u cilju pružanja pravne pomoći zastupanja fizičkih i pravnih lica u ostvarivanju njihovih potraživanja, uz priloženu punomoć stranke, u vezi s postupkom izvršenja ili osiguranja na imovini imaoca računa, na osnovu zahtjeva suda, drugog nadležnog organa ili ovlaštenog lica koje, u skladu sa posebnim zakonom, ima pravni interes za prinudno ostvarenje potraživanja u tom postupku.
Facebook Twitter Print
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA