KOMPANIJE I TRŽIŠTA

Energetske dozvole za solarne elektrane Ljiljanka Palca

Vlada FBiH dala saglasnost za izdavanje energetskih dozvola za izgradnju FNE Lena 1 i FNE Lena 2

Energetske dozvole za solarne elektrane Ljiljanka Palca

Vlada Federacije BiH usvojila je informacije u postupku izdavanja energetskih dozvola za izgradnju fotonaponskih elektrana "Lena 1" i "Lena 2" privrednog društva Solar Lena d.o.o. Grude.

Data je i prethodna saglasnost Ministarstvu nergije, rudarstva i industrije u postupku izdavanja energetskih dozvola za izgradnju ovih fotonaponskih elektrana instalisane nazivne snage po 75 MW i odobrene snage priključenja po 75 MW, koje se planiraju graditi u Mostaru.

Za FNE "Lena 1" planirana godišnja proizvodnja električne energije je od 101.731 MWh, a planira se graditi na lokalitetu Miljkovići. Planirana godišnja proizvodnja električne energije za FNE "Lena 2" je od 104.256 MWh, a planira se graditi na lokalitetu Pologa.

Premijer Federacije BiH zadužen je da ove informacije sa zaključcima uputi Parlamentu FBiH na razmatranje i usvajanje, kako bi Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije moglo pristupiti aktivnostima propisanim Uredbom o postupku, kriterijumu, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja, na izdavanju ovih energetskih dozvola.

U informacijama je, između ostalog, navedeno da će razvoj fotonaponskih elektrana na lokaciji Grada Mostara biti od općeg značaja za lokalnu i regionalnu zajednicu u smislu proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora uz smanjenu emisiju stakleničkih plinova. Također, pored prihoda koje će ostvarivati FNE, ostvarilo bi se i smanjenje emisija CO₂. Ovim konceptom ostvarile bi se i uštede na emisijama polutanata SO₂, NOx i čvrstih čestica.

U informacijama su navedene i realizovane i aktivnosti koje su u toku, kao i planovi za naredni period.

Vlasnik kompanije Solar Lena d. o. o. Grude je poznati biznismen Ljiljanko Palac.

Foto: Pexels

 

Štampa
Molimo prijavite se ili registrirajte da biste mogli dodavati komentare.