KOMENTARI I ANALIZE        EKONOMIJA        KOMPANIJE I TRŽIŠTA        POLITIKA I DRUŠTVO        MENADŽMENT        TRŽIŠTE KAPITALA        ŽIVOT I UMJETNOST
8.3.2018 16:54 | Indikator.ba
DOO TRUDBENIK-FPA U STEČAJU DOBOJ Javni poziv za dostavljanje zatvorenih pismenih ponuda za prodaju imovine koju čini pogonska oprema i inventar i ...
7.3.2018 08:52 | Indikator.ba
Prodaja imovine UNIS Tools - u stečaju
5.3.2018 16:09 | Indikator.ba
ENERGOINVEST TAT DD SARAJEVO U STEČAJU - PRODAJA PARCELA ZEMLJIŠTA KO DONJI BUTMIR 03.03.2018. U skladu sa članom 25. i 51., a u vezi sa članom ...
4.3.2018 11:46 | Indikator.ba
MKD SINERGIJA PLUS D.O.O. U STEČAJU -PRODAJA KANCELARIJSKIH PROSTORA, VOZILA, KANCELARIJSKE OPREME I INVENTARA 01.03.2018. MKD SINERGIJAplus ...
4.3.2018 11:45 | Indikator.ba
"BAJA COMPANY" D.O.O. DERVENTA U STEČAJU - PRODAJA PROIZVODNE OPREME I ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA I REPROMATERIJALA 01.03.2018. "BAJA COMPANY" ...
2.3.2018 17:53 | Indikator.ba
"JASNA" A.D. U STEČAJU, ROGATICA - PRODAJA NEKRETNINA U ROGATICI, INDUSTRIJSKOG I KANCELARIJSKOG NAMJEŠTAJA I DRUGE OPREME 01.03.2018. "JASNA" ...
2.3.2018 17:50 | Indikator.ba
BOBAR BANKA A.D. BIJELJINA - U STEČAJU Oglas o prodaji pokretne imovine - auto gume i osnovna sredstva i inventar po specifikaciji Bobar banka ...
2.3.2018 14:06 | Indikator.ba
"TINA " D.O.O.TOMISLAVGRAD - PRODAJA NEKRETNINA I OPREME 28.02.2018. "TINA " d.o.o. Šujica-u stečaju Šujica bb, Tomislavgrad Stečajni ...
28.2.2018 16:31 | Indikator.ba
PLANINSKO DOBRO A.D. NEVESINJE Oglas o prodaji pokretne i nepokretne imovine - objekti, zemljište, osnovna sredstva u proizvodnji (mašine, uređaji, ...
27.2.2018 15:13 | Indikator.ba
RATAR” D.D. ODŽAK - U STEČAJU Oglas o prodaji imovine usmenim javnim nadmetanjem - objekti i zemljište "RATAR" d.d. Odžak - u stečaju Novi ...
27.2.2018 15:06 | Indikator.ba
„KONJUH" D.D. ŽIVINICE U STEČAJU - PRODAJA PROIZVODNO-POSLOVNIH OBJEKATA, MAŠINA I OPREME 27.02.2018. „KONJUH" d.d. Živinice, za proizvodnju i ...
27.2.2018 11:42 | Indikator.ba
Prodaja imovine GRAMOR d.o.o. Travnik - u stečaju
O NAMA | UPOZORENJE | MARKETING | KONTAKT
Copyright © 2014 Indikator d.o.o. Sva prava pridržana
Razvoj: PSS
PRIJAVA
Email
Lozinka
* Aktivacija je završena.

Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu (više detalja).
REGISTRACIJA
Ime
Email
Lozinka (slova i brojevi (od 3 do 30 karaktera)
Potvrda lozinke
Članovi Nadzornog odbora Turističke zajednice Općine Bosanska Krupa
Stroj za brizganje plastike i kompresor
Poziv za učešće na obukama u drugom kvartalu 2018. godine
Članovi UO Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH
Nabavka artikala nagradnog fonda, produkciju / emitovanje radijskog džingla
Pružanje usluga edukativno-stručnih posjeta i posjeta sajmovima u 2018. godini
Plan nabavki ŠG 'Vučevica' za 2018. godinu 23.03. strana 2
Poziv za usluge u šumarstvu od 23.03.2018. ŠG 'Birač'
Plan nabavki ŠG 'Maglić' za 2018. godinu drugi dio
Poziv za dostavljanje ponuda restoranske usluge ŠG 'Doboj'
Poziv za usluge u šumarstvu od 22.03.2018. ŠG 'Ribnik'
NABAVKA I INSTALACIJA LED DISPLEJA ZA TOTEME ZA BS WHITE BRAND
Unapređenje Shared WEB hosting rješenja BH Telecom-a
Nabavka mjernih instrumenata za pristupne mreže
Stručni savjetnik za internu kontrolu
UN Women - Poziv za istraživanje - diskriminacija na temelju spola i nasilja nad ženama
Pružanje tehničke pomoći i obuke Općini Gradiška za integrisano strateško planiranje
Nabava, isporuka i ugradnja opreme za košarkašku igrališta u MZ Hrustovo, Općina Sanski Most
UNDP - Poziv za dostavu ponude za realizaciju treninga
Nahlin Fond za poslovnu podršku
Kreditni službenik - Mrkonjić Grad, Opština Šipovo
Prodaja kuće sa dvorištem, voćnjakom...(k.o. Obarska Velika)
Potpora borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije u Bosni i Hercegovini
Plan nabavki Ureda za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet
Dodjela specijalizacije, ZU "Dr Stajčić" Banja Luka
Dodjelu specijalizacija i supspecijalizacija,Univerzitetske bolnice iz Foče
Članovi Nadzornog odbora JKP "Šipovo" d.o.o. Šipovo
Prijem službenika i namještenika u Opštinskoj upravi Opštine Istočni Drvar
Popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Gradiška
Članovi Upravnog odbora JU Narodna biblioteka "Branko Čučak" Han Pijesak I
Članovi Upravnog odbora JU Narodna biblioteka Sokolac
Upravni odbor JZU Dom zdravlja Kalesija
Prijem pripravnika u općinski organ uprave Općine Vitez
Prijem pripravnika u općinski organ uprave Općine Vitez
Ispravka - JU Srednja škola za okoliš i drvni dizajn
Direktor/direktorica u JU OŠ "Avdo Smailović"
Članovi Nadzornog odbora JP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o Gračanica
Prijem namještenika na neodređeno vrijeme, Općina Vitez
Saradnik za web, socijalne mreže i kreativni marketing
Članovi Nadzornog odbora JP "Komus" d.o.o Gračanica
Članovi UO JU "Centar za socijalni rad" Gračanica i JU "Bosanski kuturni centar" Gračan
Članovi nadzornih odbora javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija
Prodaja motornog vozila Škoda, model Fabia
Izbor u akademska zvanja, Muzička akademija
IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVKI ZA 2018.godinu
Oglas za prodaju lada niva vozila
PONIŠTENJE - Nabavka rutera, SQL licenci i proširenje datastorage
Nabavku zanatsko – građevinskih i drugih radova niskogradnje
NABAVKA, ISPORUKA, MONTAŽA I PUŠTANJE U RAD KAFE APARATA
Nabavka aditiva za proizvodnju ulja MAXIMA HC PRESTIGE XLD
O NAMA
"Indikator" d.o.o.
Društvo za medijsku i izdavačku djelatnost Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a

"Indikator" d.o.o. je preduzeće u privatnom vlasništvu registrovano 28. aprila 2011. godine i izdavač je Internet portala Indikator.baMisija i vizija

Indikator.ba je poslovni portal čija je misija postati izvor informacija o poslovnim zbivanjima kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu i svijetu.

Indikator.ba je neovisno poslovno glasilo koje će Vam pružati aktuelne, pravovremene, pouzdane i temeljite informacije i biti vaš pokazatelj ka uspješnom putu poslovanja.

Sadržaj portala se bazira na autentičnim tekstovima autora za čiji profesionalni standard je zaslužno dugogodišnje iskustvo u novinarstvu.

Naša želja je postati svojevrsna podrška i vodilja poslovnoj javnosti, vladinom i nevladinom sektoru, akademskoj zajednici u kvalitetnom i pravovremenom informisanju, a što je od presudne važnosti za vođenje politika, planiranje i donošenje odluka u svakodnevnom poslovanju.

Nastojat ćemo da utičemo na ekonomska kretanja i da budemo aktivni kreatori prilika u privrednom okruženju.

Naša vizija je da poslovnim ljudima budemo pouzdan partner u izvještavanju, portal na kojeg se mogu uvijek osloniti u svom djelovanju i bez koga neće početi nijedan novi dan.

Neka krivulja Vašeg biznisa raste onako kako raste Vaš Indikator.ba.
UPOZORENJE
Sadržaji portala Indikator.ba objavljuju se u najboljoj namjeri, a na osnovu vjerovanja da su relevantni i tačni,
sa potpisom izvora ili autora.

Ograđujemo se od odgovornosti za gubitak ili štetu koji mogu nastupiti kao posljedica korištenja ili oslanjanja na bilo koju od informacija objavljenih na sajtu ili prenesnih putem maila.

Vlasnici i uposlenici portala Indikator.ba se ograđuju od bilo kakve odgovornosti za proizvode ili usluge koje se nude u reklamnim tekstovima i na banerima objavljenim na stranicama portala.

Komentari na stranicma portala Indiaktor.ba predstavljaju lične stavove autora, a ne nužno stavove portala.

Berzanski i drugi komentari koji se tiču tržišta kapitala ne mogu se smatrati preporukom za kupovinu ili prodaju bilo koje akcije/dionice, udjela fondova ili drugih finansijskih instrumenata.

Strogo je zabranjeno kopiranje i preuzimanje sadržaja portala bez dozvole izdavača.

Ova pravila podložna su izmjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona trenutno izložena na stranicama portala Indikator.ba.Uslovi korištenja servisa "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..." namijenjen je kompanijama za internu upotrebu radi praćenja javnih nabavki, natječaja i obavještenja u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti.

Zaštićeni sadržaj se smije koristiti samo za ličnu upotrebu.

Portal Indikator.ba ne garantuje za tačnost i istinitost podataka navedenih u javnim pozivima i natječajima, niti je odgovoran za eventualne štete koje korisnici servisa mogu imati u postupcima javnih nabavki, konkurisanju za natječaje i slično.

Zabranjeno je davanje korisničkog imena i lozinke trećim licima.

Korisnicima koji ne budu ispunjavali uslove iz pretplatničkog odnosa članstvo će biti suspendirano!
KONTAKT
Indikator.ba - Redakcija

Adresa:
Ulica Marka Marulića 2/3
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

redakcija@indikator.ba
ČLANOVI KLUBA
Poštovani korisnici,

Servis portala Indikator.ba Javni pozivi, licitacije, grantovi... nudi pristup bazi javnih oglasa i natječaja u Bosni i Hercegovini iz nekoliko specifičnih oblasti koje nisu zastupljene (ili ne dovoljno) u sličnim servisima koje nude druge poslovne stranice.

U ovom servisu možete pronaći javne pozive koji se tiču podrški kompanijama u zapošljavanju, različitim vidovima podrške koje nudi vladin sektor ili nevladine institucije, agencije ili organizacije, izvozne i druge subvencije, takođe i licitacije koje se odnose na industrijske zone, zakup i prodaju parcela, poslovnih objekata, prodaju imovine firmi u stečaju ili prodaju i najam poslovnih prostora i slično, kao i obavještenja koja se tiču poslovnih aktivnosti kompanija (sazivanje skupština, smanjenje kapitala, isplate dividende i druge korporativne aktivnosti).

Takođe na jednom mjestu moguće je steći uvid u ponudu različith fondova i drugih vidova podrške koju nude kompanijama ili organizacijama i udruženjima razne domaće il istrane vladine i nevladine institucije, organizacije ili agencije, kao i natječaje za donacije.
Takođe, u servisu su zastupljeni i oglasi za radna mjesta, koja objavljuju domaće kompanije.

Plaćeni korisnici ovog servisa imat će pristup svim bazama, a osim toga dobijat će radnim danima na mail newsletter sa osnovnim biznis vijestima i ponudom najnovijih javnih poziva i natječaja tog dana.
Korisnici, koji žele, mogu se pretplatiti samo na sekciju Radna mjesta u kojoj su nalazi ponuda radnih mjesta domaćih kompanija i u tom slučaju pretplata je jeftinija.

Nakon registracije, Vaše članstvo će biti aktivirano nakon što izvršite uplatu virmanom na naš transakcijski račun br. 3060562694308608 kod Hypo Alpe Adria Bank.


Cijene za pretplatnički servis "Javni pozivi, licitacije, grantovi..."

Godišnje članstvo 119 KM

Polugodišnje članstvo 69 KM

Tromjesečno članstvo 39 KM


Pretplata za sekciju Radna mjesta

Godišnje članstvo 39 KM

Polugodišnje članstvo 29 KM

Tromjesečno članstvo 19 KMPRETRAGA
Loading